Specialized Brains ICT, 6905DL, Zevenaar, NL

Klachtenprocedure

Artikel
1: Definities:

1. Naam instituut: Specialized Brains ICT, Nijverheidsstraat 4, 6905 DL Zevenaar.
2. Klager: een deelnemer aan de opleiding TMAP of Activerend Werk
traject.
3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of Activerend Werk
traject bij Specialized Brains ICT of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Artikel
2: Indienen van een klacht:

1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Specialized Brains ICT: dhr. J.F. Bijron.
2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel
3: Behandeling van de klacht:

1. De directie, bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen dertig dagen.
2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
4. Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen die vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. De directie geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.
5. De directie zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

Artikel
4: Uitspraak:

1. Binnen acht weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, mevrouw T. Nillesen, via klacht@specializedbrainsict.nl.
3. Het oordeel van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is voor Specialized Brains ICT bindend. Eventuele consequenties worden door Specialized Brains ICT binnen acht weken afgehandeld.

Artikel
5: Afhandeling:

De
klachten worden geregistreerd door Specialized Brains ICT en worden
gedurende een periode van twee jaar bewaard.

Artikel
6: Ingangsdatum:

1.
Bovenstaande klachtenregeling gaat in op 22-04-2021.